Reglement doorverkopers

Door het gebruik van bestellingen via de website webshop.tov.be aanvaardt de doorverkoper onderhavig reglement. Onder doorverkoper wordt verstaan de instelling, organisatie, firma of persoon aan wie een individuele bestelcode werd toegekend en die de producten rechtstreeks aan individuele klanten verkoopt.

Artikel 1:

Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) verleent de doorverkoper het niet exclusief recht om op eigen naam en voor eigen rekening en risico, de bestelde producten van TOV te verkopen aan het publiek.

Artikel 2: Verplichtingen van de doorverkoper

2.1. De doorverkoper dient naar beste vermogen de belangen van TOV te behartigen. Hij is in het bijzonder verplicht de door de TOV gepubliceerde adviesprijzen voor het publiek aan te houden en zal er op toezien geen oude versies van de producten te verkopen.

2.2. De doorverkoper treedt niet op als vertegenwoordiger of agent of voor of namens TOV, tenzij dit geschiedt met voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van TOV.

2.3. De doorverkoper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de toegekende individuele bestelcode. Alle producten besteld via deze code worden aan de doorverkoper geleverd en gefactureerd. De doroverkoper mag bij eventuele stopzetting de individuele bestelcode niet overdragen aan derden.

Artikel 3: Verplichtingen van TOV

3.1. TOV verbindt zich ertoe de doorverkoper minimum 4 maanden op voorhand via haar digitale sectorcommunicatie op de hoogte te brengen in geval van nieuwe en/of grondig herwerkte edities van de producten die doorverkoper verkoopt.

3.2. TOV verbindt er zich toe de doorverkoper 1 maand op voorhand op de hoogte te brengen in geval van een wijziging van de adviesprijzen voor het publiek.

3.3. TOV verbindt er zich toe de leveringen van producten aan de doorverkoper te factureren met een korting van 33,3% op de door TOV gehanteerde adviesprijzen voor het publiek.

Artikel 4: Orders, leveringen, retours en betalingen

4.1. De doorverkoper verbindt er zich toe een adequate voorraad aan te houden ter voorziening in de behoeften van zijn klanten en zal derhalve toezien op het bijtijds en in voldoende mate bij TOV bestellen van de producten. Reglement Doorverkopers Toerisme Oost-Vlaanderen – 2014 Pagina 2

4.2. De doorverkoper kan ten allen tijde uitsluitend1 via de website van TOV, een order doorgeven voor het/de door hem gewenste product/producten, evenwel met een minimum afname van 5 producten per product per order of een veelvoud daarvan.

4.3. TOV verplicht zich aan de orders van doorverkoper alle mogelijke aandacht te schenken en deze zo vlug mogelijk uit te voeren. TOV is gebonden aan een leveringstermijn van max. 10 dagen na ontvangst van de order. TOV is bevoegd de uitvoering van de order op te schorten indien de eigen voorraad volledig is uitgeput of op grond van overmacht zoals omschreven in artikel 6; zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.4. De transportkosten en –risico van de aan de doorverkoper te leveren producten zijn ten laste van de doorverkoper.

4.5. TOV zal voor elke order een factuur opmaken, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst door de doorverkoper moet worden voldaan. Indien de doorverkoper de hem gefactureerde bedragen niet tijdig betaalt kan TOV de bestelcode blokkeren en zodoende bestellingen van de doorverkoper weigeren.

4.6. Ingeval een product door TOV grondig herwerkt (zie artikel 3.1.) en/of uit de markt genomen wordt, kan doorverkoper mits inachtneming van hieronder gestelde voorwaarden, niet verkochte producten retourneren. Deze geretourneerde producten worden omgeruild voor eenzelfde aantal nieuwe versies van de producten. Enkel in het geval van het uit de markt nemen en niet vervangen van een product, worden de geretourneerde producten gecrediteerd.

  • De retours dienen ten laatste 2 maanden na de datum van het uit de markt nemen of uitgifte van het vernieuwde product, door doorverkoper op eigen kosten en risico afgeleverd worden in één van de magazijnen van TOV. Retours die later geleverd worden geven geen aanleiding tot vervanging of vergoeding. • Het aantal geretourneerde producten bedraagt per product maximum 50% van de laatst uitgevoerde order voor dat product. Grotere aantallen geretourneerde producten geven geen aanleiding tot een verhoging van de vervanging.
  • De geretourneerde producten mogen enkel de laatste versies betreffen. Retours van oudere, vervallen of uit de markt genomen versies worden niet aanvaard. De versienummers van de producten die kunnen worden geretourneerd, wordt bij de melding van herwerking of uit de markt nemen door de TOV medegedeeld.

Artikel 5 : Garantie

TOV garandeert de doorverkoper een constante kwaliteit van het geleverde product. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen 1 maand na datum van levering bij de doorverkoper, zal TOV de kosten voor vervanging dragen. Tot dan kan de order per brief, fax of e-mail worden doorgegeven. Reglement Doorverkopers Toerisme Oost-Vlaanderen – 2014 Pagina 3

Artikel 6: Overmacht

Geen partij is aansprakelijk voor zijn verzuim of is gehouden de ingevolge deze overeenkomst op hem rustende verplichtingen na te komen in het geval dat hij hierbij wordt verhinderd door buitengewone omstandigheden die de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

Hieronder zullen onder andere mede inbegrepen zijn: natuurrampen, oorlog, oproer, stakingen, ongeval, buitengewone weersomstandigheden, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is of enig andere oorzaak die buiten de macht van een der partijen ligt.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De doorverkoper is zich ervan bewust dat TOV de uitsluitend rechthebbende is op de al dan niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten van TOV en dat al die rechten die zijn afgeleid van het gebruik en/of registratie daarvan toekomen en zullen blijven toekomen aan TOV.

7.2. TOV verleent de doorverkoper het niet exclusieve recht om gedurende de looptiijd van deze overeenkomst gebruik te maken van het logo en de merken van TOV, enkel in het kader van de verkoop van de producten en met inachtneming van verwijzing naar de website van TOV. Het is de doorverkoper uitdrukkelijk verboden eigen merktekens op de producten aan te brengen, tenzij hij hier voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van TOV voor heeft gekregen.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1. Indien één of meer van de bepalingen in dit reglement ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed onderling overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging.

8.2. Op geen enkele wijze brengt deze overeenkomst enig samenwerkingsverband tot stand. Beide partijen handelen voor eigen rekening en risico.

8.3. TOV kan ten allen tijde de bepalingen van dit reglement wijzigen.

Artikel 9 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Gent, 31 maart 2014